Поверителност На Данните

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружество TOPGENTI.RO SRL, юридическо лице с дружествено седалище на ул. Сиренелор № 10-12, сектор 5, Букурещ, с регистрационен номер в Търговския регистър J40/3679/2014 и RO32974270, като оператор, желае да ви информира за обработката на вашите лични данни в контекста на операцията по отношение на предоставянето на услугите/продуктите TOPGENTI.RO SRL на клиенти, за целите, посочени по-долу.

Контактните данни на отговорника по защитата на данните са TOPGENTI.RO SRL, юридическо лице с дружествено седалище на ул. Сиренелор № 10-12, сектор 5, Букурещ, с регистрационен номер в Търговския регистър J40/3679/2014 и RO32974270.

По естеството и процедурите на услугите/продуктите, предоставяни от TOPGENTI.RO SRL („продукти“ или „услуги на TOPGENTI.RO SRL“), техните потребители („Клиенти“ или „Потребители“) предават определени лични данни, използвани за осигуряване на предоставянето и протичането съгласно законовите разпоредби и процедури, в оптимални условия и безопасни услуги.

Защитата на личните данни на клиентите на TOPGENTI.RO SRL и поддържането им в безопасност е една от важните грижи на TOPGENTI.RO SRL и на агенти, партньори, подизпълнители, участващи в предоставянето на услуги.

Тази декларация относно Политиката за поверителност отразява политиката за поверителност, прилагана към всички потребители на услуги/продукти на TOPGENTI.RO SRL, така че те да бъдат информирани и да могат да вземат информирано решение за това как техните лични данни се събират чрез използването на услугата или ще бъдат използвани, както и правата, които имат.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира както неличните, така и личните данни  – информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице. Лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентифициращ елемент, включително, но не само:

(i) име, фамилия, адрес, e-mail, телефон (напр. стационарен, мобилен, факс);
(ii) финансова информация (напр. приходи и др.);
(iii) различна информация, необходима или поискана от конкретни органи за предоставяне на услугите/продуктите;
(iv) информация в резултат на видео/аудио мониторинг ако клиентът посети едно от местата, където се предоставят услугите/продуктите TOPGENTI.RO SRL или се е свързал с услугите за поддръжка;
(v) подпис;
(vi) всякаква друга информация, произтичаща от тях след обработката, извършена от TOPGENTI.RO SRL (напр. сегментиране на клиенти според различни критерии, уникалният идентификатор, генериран на нивото на TOPGENTI.RO SRL за всеки клиент, информация, специфична за услугите / продукти, предлагани от TOPGENTI.RO SRL и др.) и всякаква друга информация, необходима за извършване на дейностите на TOPGENTI.RO SRL;
(vii) iP или дейностите, осъществявани когато сърфирате в нашия сайт или използвате приложенията /услугите TOPGENTI.RO SRL).

Обработката на лични данни означава всяка операция или набор от операции, извършени върху лични данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по някакъв друг начин, присъединяване или комбиниране, блокиране, архивиране, изтриване, унищожаване и др.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията се събира в процеса на предлагане на услуги / продукти на потребители или потенциални потребители. Основните източници на информация са:

1. формулярите, използвани за предоставяне на услугите, данни, предоставени при използване на уебсайтовете или приложенията на TOPGENTI.RO SRL, други средства за комуникация, въпросници, които потребителите или потенциалните потребители на услугите приемат (без да бъдат задължени да приемат) да попълнят по наше искане, други документи, които потребителите или потенциалните потребители ни предоставят по наше искане;
2.транзакциите, които се извършват между TOPGENTI.RO SRL и неговите агенти/партньори, и между тях и потребителите на услугата;
3. външни източници - за изпълнение на специфични задължения (компетентни институции, публични регистри, електронни бази данни, информация, достъпна в социалните медии и в Интернет, или трети страни, притежатели на такава информация, като, но не само следните: Националната служба Търговски регистър, портал на съдилищата в Румъния, администриран от Министерството на правосъдието, други доставчици на лични данни и др.).

Събираме следните данни:

Adona.bg събира лични данни от потребителите си по три начина:
 • директно от потребителя;
 • трафик данни, от браузъра на потребителя;
 • чрез бисквитки.
А. Лични данни, събирани директно.
A1. Когато осъществявате достъп до Adona.bg или когато създавате акаунт или правите поръчка, ние можем да ви поискаме име, фамилия и/или имейл адрес, както и други данни, необходими за договаряне, доставка или фактуриране.

Тези данни се съхраняват за период от 3 години след края на договора (това е общият период на предписване). Данните за фактурите се съхраняват 10 години (когато това е законово данъчно задължение).

Ако не ни предоставите тази информация, няма да можем да изпълним вашата поръчка.

A2. Когато осъществявате достъп до услугите за поддръжка, можем да ви помолим за имейл адрес или телефонен номер. Запазваме си правото да записваме всяка комуникация, направена за услугите за поддръжка на услугите Adona.bg, с цел подобряване на нашите услуги. Ще ви информираме преди началото на комуникацията, че тя може да бъде записана.

Тези данни се използват например за да се свържем с вас за разрешаване на ваша жалба/искане. Може да поискаме други данни, които могат да представляват лични данни, само до степента, необходима за тези цели.

A3. Също така, когато се абонирате за нашия бюлетин, моля, дайте ни имейл адрес, за да персонализираме вашата комуникация към вас.

Тези данни се съхраняват, докато съгласието не бъде отменено или докато вашата дейност ни покаже, че вече не се интересувате от нашата комуникация.

A4. Когато извършвате плащане. Всички плащания се обработват от нашите партньори - Stripe, Inc, такава банкова информация им се предава. Техните политики за обработка на лични данни са достъпни на уебсайтовете на тези партньори.

Б. Трафик данни
Когато посещавате уебсайт, независимо от използваното устройство, вие разкривате определена информация за себе си, като вашия IP адрес, времето на вашето посещение, мястото, където сте влезли в нашите сайтове, посетените страници. Adona.bg, подобно на други оператори, записва тази информация за определен период от време. Adona.bg използва услуги за анализ на външен трафик, като Google Analytics.

Тези данни се използват изключително от Adona.bg за подобряване на нашия сайт и услуги, но също така и за осигуряване на сигурността на сайта:

- данни, предоставени доброволно от клиентите в момента на извършване на поръчката (име, фамилия, адрес за доставка, телефонен номер), които използваме за обработка на поръчката и за да можем да доставим продукта чрез куриер на клиента. В случай на връщане използваме и IBAN кода (формуляра за връщане);

- данни за сърфиране (IP), които се записват автоматично, когато потребителят посети сайта и се използват с цел събиране на анонимна статистическа информация свързана с използването на сайта, за да се наблюдава правилното им функциониране при пълна сигурност;

В. Бисквитки
- на сесия и фиксирани

Целта на събирането на вашите данни е изключително да се отговори ефективно и бързо на вашето искане, на всички етапи от процедурата за възлагане: проверка на коректността на данните, въведени от вас във формуляра за поръчка, проверка на вашата поръчка, издаване на фактура за продукти, поръчани от вас. Както и за да можем да се свържем с вас, в случай че имаме неясноти относно попълването на вашата поръчка.

Ако искате да получавате информация за продуктите и услугите, предлагани от TOPGENTI.RO SRL чрез онлайн магазина www.adona.bg, моля, абонирайте се за нашия бюлетин, като посочите вашия имейл адрес. Ако искате да закупите продукт или услуга от онлайн магазина www.adona.bg, моля, попълнете необходимите данни във формуляра за поръчка (име, фамилия, адрес, населено място, телефонен номер).

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целите, за които TOPGENTI.RO SRL обработва лични данни, са:
 • целта на събирането на лични данни е продажба на продукти и услуги на Adona.bg(с всички свързани дейности като обработка на поръчки, доставка, плащане, фактуриране и др.), обслужване на клиенти и маркетингови дейности за собствените нужди на Adona.bg;
 • идентифициране на потребители/потенциални потребители чрез средствата за комуникация (напр. телефон, електронна поща, поща, интернет, фиксирани или мобилни приложения, до които клиентът има достъп, за да използва предоставяните услуги);
 • идентифициране на потребителите/потенциалните потребители с оглед изпълнение на законовите задължения на TOPGENTI.RO SRL при предоставяне на услугите;
 • наблюдение на операциите и осъществяването на услугите и предоставянето на услугите за поддръжка на потребители/потенциални потребители;
 • създаване или анализ на профили за подобряване на услугите и провеждане на проучвания, както и за провеждане на всякакви други видове популяризиране на услуги и/или провеждане на маркетингови или общи рекламни дейности;
 • анализиране на поведението на всяко лице, което има достъп до сайтовете TOPGENTI.RO SRL, чрез използване на бисквитки, за да предостави съдържание (общо и търговско), адаптирано към предпочитанията на потребителя;
 • извършване на вътрешни анализи (включително статистически анализи) както на услуги, така и на портфолиото от потребители/потенциални потребители, за предоставяне, подобряване и разработване на услуги, както и провеждане на проучвания и пазарни анализи в конкретната област;
 • уреждане на всякакви процесуални и/или правни ситуации, свързани с предоставянето на услуги или интереса на компанията;
 • архивиране както във физически формат, така и в електронен формат на документите, свързани с предоставянето на услуги и/или кореспонденция с потребители/потенциални потребители;
 • докладване пред държавни институции съгласно приложимите правни разпоредби TOPGENTI.RO SRL (напр.: регулаторни органи и юридически органи).
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

TOPGENTI.RO SRL обработва лични данни за посочените по-горе цели, въз основа на следните основания:
 • Изпълнение на договора и предварителни стъпки за този договор (чл. 6 (1) б от ОРЗД) - за данните, събрани чрез формуляра за поръчка или данните, получени в резултат на услугите за връзки с клиентите;
 • Правни задължения (чл. 6 (1) c ОРЗД) за данните, необходими за фактуриране;
 • Съгласие (чл. 6 (1) на ОРЗД) за данни, използвани за маркетинг за посетителите на сайта (напр. абониране за бюлетин, маркетинг бисквитки и др.);
 • Легитимният интерес (чл. 6 (1) е) ОРЗД за данните, използвани за маркетинг за настоящи клиенти (съгласно Закон 506/2004 чл. 12 (2)) на Adona.bg, сигурността на сайта Adona.bg (съображение 49 ОРЗД) и вътрешно използваните данни за оптимизиране на сайта Adona.bg (и анонимизирани или псевдонимизирани, според случая).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА ИЗПРАЩА ДАННИТЕ СИ? КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ?

Обработката на лични данни, поискани от потребители/потенциални потребители от TOPGENTI.RO SRL с цел предоставяне на услугите, се считат за строго необходими за предоставянето на услуги съгласно законовите разпоредби и процедури на TOPGENTI.RO SRL. Отказът за предоставяне на такива данни не ни дава възможност да предоставяме услугите. Потребителят може да избере данните му да не бъдат обработвани за целите на директния маркетинг.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да изпълни гореспоменатите цели, дружеството може да предаде данните на Клиентите, когато това е строго необходимо, на следните категории трети страни:
 • регулаторни органи и юридически органи
 • договорни партньори (напр. фирмени агенти, одитори, консултанти и др.), някои от които също имат качеството на лица, упълномощени от оператора да обработват лични данни.
Тези договорни партньори също извършват своята търговска дейност в Румъния и могат да им бъдат предоставени личните ви данни, за да бъдат използвани в рамките на задълженията, които са поели към дружеството. Личните данни, които разкриваме на оправомощените от нас лица да ги обработват, са ограничени до минимума, необходим за личните данни, за да се извършат тези услуги, и в същото време ги молим да не използват лични данни за каквито и да било други цели.

Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че всички субекти, с които работим, съхраняват вашите лични данни по сигурен и безопасен начин. Освен това някои от тях на свой ред са оператори, които извършват търговската си дейност в Румъния, като доставчици на платежни услуги в качеството им на агенти.

Някои от тях са трети страни, които нямат ролята да обработват лични данни, но могат да имат достъп до тях, за да изпълнят задълженията си или при взаимодействието си с дружеството, като дружества за техническа поддръжка, финансови одитори или доставчици на правни услуги.

Споменатите по-горе лични данни могат да бъдат предоставени или предадени на трети страни в следните ситуации:

(i) публични органи, одитори или институции с компоненти в контролни дейности по отношение на услугите, дейностите или активите на дружеството, които изискват от дружеството да предоставя информация въз основа на законовите задължения на дружеството;
(ii) за изпълнение на законово изискване, включително свързано с предоставянето на услуги, или за защита на правата и активите на нашето дружество или на други субекти или лица, като съдилищата;
(iii) трети страни купувачи, доколкото дейността на дружеството би била прехвърлена (изцяло или частично), а личните данни, съхранявани от субектите на данни, биха били част от активите, представляващи обекта на сделката. Също така, за целите на обработването, регламентирано по-горе, ние можем да предоставим вашите лични данни на компании, които са част от групата TOPGENTI.RO SRL, компании, които ще бъдат обект на инструкциите на дружеството по отношение на обработката на вашите лични данни. За повече информация посетете: https://www.adona.bg.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН СТРАНАТА

В контекста на операциите, описани по-горе, личните данни на клиентите могат да бъдат прехвърлени в чужбина в страни от Европейския съюз („ЕС“) или в Европейското икономическо пространство („ЕИП“). По този начин ние информираме клиентите, че всяко прехвърляне, извършено от дружеството към държава членка на ЕС или ЕИП, ще бъде в съответствие със законовите разпоредби на Общия регламент за защита на данните № 2016/679, приет от Европейския парламент (“ОРЗД”).

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

Ще съхраняваме личните данни на клиентите само за периода от време, необходим за постигане на целите на обработката, както са споменати по-горе, и в съответствие с действащите законови разпоредби, включително, но не само с разпоредбите за архивиране.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕД КАТО ОБРАБОТКАТА СПРЕ

След изтичане на времето за обработка, споменато по-горе и дружеството вече няма правни причини или легитимен интерес от обработването на вашите лични данни, личните данни ще бъдат изтрити в съответствие с процедурите на дружеството, които може да включват архивиране, анонимизиране, унищожаване.

АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИ

Споменатите тук лични данни могат да бъдат обект на автоматизирани процеси на вземане на решения, включително създаване/изтриване на профил.

БЕЗОПАСНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството непрекъснато оценява и подобрява мерките за сигурност, прилагани с цел осигуряване обработката на лични данни в безопасни и сигурни условия.

Предприети мерки за гарантиране на сигурността на личните данни:
 • Потребителите, които имат достъп до базата данни с лична информация, могат да получат достъп до базата данни само със собствено име на акаунт и парола (след 3 неправилни въвеждания на паролата акаунтът се блокира). Всички потребители са длъжни да поддържат поверителността на данните, до които имат достъп, а при всеки край на сесия в базата данни да излязат от там;
 • Потребителите имат достъп до лични данни само за изпълнение на служебни задължения;
 • Всяка операция по събиране и/или модифициране на лични данни от потребители се регистрира за постоянно (потребителят, датата, часът и видът на модификацията се регистрират); всички входни данни също се регистрират
 • отпечатването на лични данни се извършва само от потребители, упълномощени за тази операция и само за целите, изисквани от действащото законодателство (фактури, документи, придружаващи стоките, търговски договори).
Централата на дружеството е оборудвано с алармена система, а личните данни се съхраняват по електронен път в защитени с парола файлове. Информацията на хартиен носител се съхранява в специални папки, до които имат достъп само служителите на дружеството, които имат задължението за поверителност.

ПРАВА НА СУБЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В контекста на обработката на личните данни на потребители/потенциални потребители, субектът има следните права:
 • Правото на информиране - чл. 13 и 14 ОРЗД. Той позволява на субектите на данни да знаят, още от момента на събиране, начина, по който тези данни ще бъдат използвани, на кого ще бъдат разкрити или прехвърлени, какви права имат въпросните лица по отношение на обработваните данни и др.;
 • Правото на достъп до обработваните лични данни – чл. 15 ОРЗД. Позволява на лицето да получи, от страна на TOPGENTI.RO SRL, потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и друга полезна информация;
 • Правото на коригиране или изтриване на данни– чл. 17 ОРЗД. Позволява на лицето да получи от TOPGENTI.RO SRL изтриване/коригиране на лични данни, свързани с него, без ненужни забавяния. Има обаче изключения от това правило, като например: някои данни се обработват, за да се даде право на обществеността на информация; данните се обработват за статистически или архивни цели; данните се обработват за изпълнение на правно задължение или се обработват за установяване или защита на право в съда;
 • Право на ограничаване на обработването – 18 ОРЗД: имате право да получите ограничаване на обработването в следните случаи: (i) смятате, че обработваните лични данни са неточни, за период, който позволява на оператора да провери точността на личните данни; (ii) обработката е незаконна, но не искате да изтриете личните си данни, а да ограничите използването на тези данни; (iii) ако администраторът на данни вече не се нуждае от вашите лични данни за гореспоменатите цели, но вие се нуждаете от данните, за да установите, упражните или защитите право в съда; или (iv) сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните;
 • Право на преносимост на данните – 20 ОРЗД. Представлява правото да получавате личните си данни, които сте предоставили на TOPGENTI.RO SRL в структурирана форма, използвана в момента и които могат да бъдат прочетени автоматично, както и правото да прехвърлите тези данни на друг оператор, ако обработката се основава на ваше съгласие или изпълнение на договор, и се извършва с автоматични средства;
 • Правото да оттеглите съгласието си за обработка, когато обработката се основава на съгласие, без да се засяга законността на обработката, извършена до този момент;
 • Правото да възразите срещу обработването на лични данни - чл. 21 ОРЗД ​​- по причини, свързани с конкретната ситуация, в която се намирате, когато обработката се основава на легитимен интерес, както и да се противопоставите, по всяко време, на обработката на данните за целите на директния маркетинг, включително създаването на профили;
 • Правото да не бъде предмет на решение, основано изключително на автоматизирана обработка, включително създаване на профили, което произвежда правни последици по отношение на субекта на данните или го засяга по подобен начин в значителна степен;
 • Правото да подадете жалба до Националния орган за надзор на обработката на лични данни (ANSPDCP) и правото да се обърнете към компетентните съдилища.
Политиката за защита на данните се основава на следните принципи за защита на данните:
 • Обработката на лични данни ще се извършва по законен, справедлив и прозрачен начин;
 • Събирането на лични данни ще се извършва само за конкретни, изрични и законни цели и данните няма да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с тези цели;
 • Събирането на лични данни ще бъде адекватно, уместно и ограничено до информацията, необходима за целите на обработването;
 • Личните данни ще бъдат верни и когато е необходимо, ще бъдат актуализирани;
 • Ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че неправилните данни се изтриват или коригират незабавно;
 • Личните данни ще се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните и за период не по-дълъг от този, в който се обработват личните данни;
 • Всички лични данни ще бъдат поверителни и съхранявани по начин, който осигурява необходимата сигурност;
 • Личните данни няма да бъдат разпространявани на трети страни, освен ако това не е необходимо за целите на предоставяне на услуги съгласно споразуменията;
 • Субектите на данни имат право да поискат достъп до лични данни, до тяхното коригиране и изтриване, възражение или ограничение от обработката на данни, както и от правото на преносимост на данните.
ПРОМЕНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

TOPGENTI.RO SRL си запазва правото да променя настоящата декларация - Политика за поверителност - без предизвестие в съответствие с приложимото законодателство. Доколкото тази декларация ще бъде модифицирана, TOPGENTI.RO SRL ще публикува актуализираната версия на сайта. Моля, преглеждайте Декларацията - Политика за поверителност - от време на време, или уебсайта Adona.bg, или местата, където се предлагат услугите, за да бъдете в крак с последната му версия.

Упражняването на посочените по-горе права може да се извършва по всяко време. За да упражните тези права, препоръчваме ви да използвате формулярите, които можете да намерите на уебсайта www.adona.bg или като изпратите съобщение в електронен формат на следния адрес: info@adona.bg или писмено известие с дата и подпис, на адрес: ул. Сиренелор № 10-12, сектор 5, Букурещ.